https://religiousopinions.com
Slider Image

Čo je to ľudové náboženstvo? Definícia a príklady

Ľudové náboženstvo je akákoľvek etnická alebo kultúrna náboženská prax, ktorá nespadá do doktríny organizovaného náboženstva. Tento termín, založený na všeobecnom presvedčení a niekedy nazývanom ľudovým alebo ľudovým náboženstvom, sa vzťahuje na spôsob, akým ľudia prežívajú a praktizujú náboženstvo v každodennom živote.

Kľúčové jedlá

  • Ľudové náboženstvo zahŕňa náboženské praktiky a presvedčenia zdieľané etnickou alebo kultúrnou skupinou.
  • Aj keď jeho prax môže byť ovplyvnená organizovanou náboženskou doktrínou, nerešpektuje externe predpísané axiómy. Ľudovému náboženstvu chýba aj organizačná štruktúra hlavných náboženstiev a jeho prax je často geograficky obmedzená.
  • Ľudové náboženstvo nemá posvätný text ani teologickú doktrínu. Ide skôr o každodenné chápanie spirituality, ako o rituály a rituály.
  • Folklór, na rozdiel od ľudového náboženstva, je zbierka kultúrnych vier odovzdávaných generáciami.

Za ľudovým náboženstvom zvyčajne nasledujú tí, ktorí si nevyžadujú žiadnu náboženskú doktrínu prostredníctvom krstu, vyznania, každodennej modlitby, úcty alebo účasti na cirkvi. Ľudové náboženstvá môžu absorbovať prvky liturgicky predpísaných náboženstiev, ako je to v prípade ľudového kresťanstva, ľudového islamu a ľudového hinduistu, ale môžu existovať aj úplne nezávisle, ako napríklad vietnamské Dao Mau a mnoho domorodých vier.

Pôvod a kľúčové charakteristiky

Pojem „náboženstvo kmeňa“ je pomerne nový, siahajúci až do roku 1901, keď luteránsky teológ a farár Paul Drews napísal nemecké náboženské volkskundy alebo ľudové náboženstvo. Drew sa snažil definovať skúsenosť obyčajného sedliackeho roľníctva, aby vychovával pastierov o druhoch kresťanskej viery, ktoré by zažili, keď opustili seminár.

Pojem ľudového náboženstva však predchádza Drewovu definíciu. V 18. storočí sa kresťanskí misionári stretávali s ľuďmi vo vidieckych oblastiach zaoberajúcimi sa kresťanstvom, poviazanými poverymi, vrátane kázní, ktoré vydali členovia duchovenstva. Tento objav podnietil pobúrenie v duchovnej komunite, ktorá bola vyjadrená písomným záznamom, ktorý teraz ilustruje históriu ľudového náboženstva.

Tento súbor literatúry vyvrcholil začiatkom 20. storočia, v ktorom načrtol neobvyklé náboženské praktiky a najmä poukázal na výskyt ľudového náboženstva v katolíckych komunitách. Medzi uctievaním a uctievaním svätých existovala jemná hranica. Etnicky ľud Yoruba, ktorý bol na Kube privezený zo západnej Afriky ako otrokmi, chránil tradičné božstvá nazývané Orichi tým, že ich premenoval na rímskokatolíckych svätých. Postupom času sa uctievanie Orichovcov a svätých spájalo do ľudového náboženstva Santer a.

Vzostup letničného kostola v priebehu 20. storočia spájal tradičné náboženské praktiky, ako je modlitba a účasť na cirkvi, s náboženskými ľudovými tradíciami, ako je duchovné liečenie prostredníctvom modlitby. Letnice sú dnes najrýchlejšie rastúcim náboženstvom v Spojených štátoch.

Ľudové náboženstvo je zbierka náboženských praktík, ktoré nespadajú pod náuku o organizovanom náboženstve, a tieto praktiky môžu byť kultúrne alebo etnicky založené. Napríklad viac ako 30 percent ľudí Číňanov Han sleduje šenizmus alebo čínske ľudové náboženstvo. Šenizmus úzko súvisí s taoizmom, ale obsahuje aj zmiešané prvky konfucianismu, čínske mytologické božstvá a budhistickú vieru v karmu.

Na rozdiel od predpísanej liturgickej praxe nemá ľudové náboženstvo žiadny posvätný text ani teologickú doktrínu. Zaoberá sa skôr každodenným chápaním duchovnosti ako obradmi a rituálmi. Presné určenie toho, čo predstavuje organizovanú náboženskú prax na rozdiel od ľudového náboženstva, je však ťažké, ak nie nemožné. Niektorí, napríklad vrátane Vatikánu od roku 2017, by tvrdili, že posvätná povaha svätých častí tela je výsledkom ľudového náboženstva, zatiaľ čo iní ju definujú ako bližší vzťah k Bohu. “

Folklór vs. Ľudové náboženstvo

Zatiaľ čo ľudové náboženstvo zahŕňa každodenné transcendentné zážitky a prax, folklór je zbierka kultúrneho presvedčenia, ktoré sa rozpráva prostredníctvom mýtov, legiend a rodových dejín a odovzdáva sa generáciám.

Napríklad predkresťanské pohanské presvedčenie keltských ľudí (ktorí obývali to, čo je teraz Írsko a Spojené kráľovstvo), bolo formované mýtmi a legendami o Fae (alebo víly), ktoré obývali nadprirodzený svet popri prírodnom svete. Rozvíja sa úcta k mystickým miestam ako sú rozprávkové kopce a rozprávkové krúžky, ako aj strach a úcta k schopnosti rozprávok komunikovať s prírodným svetom.

Napríklad Changelings boli považované za víly, ktoré tajne nahrádzali deti počas detstva. Dieťa rozprávky sa zdalo choré a nerástlo by rovnako ako ľudské dieťa, takže rodičia často nechávajú dieťa na mieste, aby ho našli víly. Keby bolo dieťa na druhý deň života nažive, víla by ľudské dieťa vrátila na svoje správne telo, ale keby dieťa zomrelo, zahynula iba víla.

Patriky údajne eradikovali víly z Írska svätým Patrikom asi pred 1 500 rokmi, ale viera v zmeny a víly všeobecne pokračovala v 19. a 20. storočí. Aj keď sa viac ako polovica obyvateľov Spojeného kráľovstva a Írska identifikuje ako kresťanská, mýty a legendy stále nachádzajú útočisko v súčasnom umení a literatúre a rozprávkové kopce sa všeobecne považujú za mystické miesta.

Moderní anglickí hovoriaci nevedomky vzdávajú úctu mytologickému folklóru, pretože dni v týždni odkazujú na rímskych a nórskych bohov. Napríklad v stredu je Wodinov deň alebo Odinov deň, štvrtok je Thorov deň a piatok je venovaný Odinovej manželke Freyrovi. Sobota je odkazom na rímskeho boha Saturna a utorok je pomenovaný po rímskom Marse alebo po škandinávskom Tyrovi.

Ľudové náboženstvo a folklór ovplyvňujú každodenný duchovný život a praktiky v modernom svete.

zdroje

  • H g in D ith . Sacred Isle: Viera a náboženstvo v predkresťanskom Írsku . Boydell, 2001.
  • Olmos Margarite Fern ndez a Lizabeth Paravisini-Gebert. Cr eole Náboženstvo Karibiku: Úvod od Vodou a Santer Sana po Obeah a Espiritismo . New York UP, 2011.
  • Yoder, Don. „Za definíciu ľudového náboženstva“. Western Folklore, roč. 33, č. 1, 1974, s. 2 - 14.
Haile Selassie Životopis: Etiópsky cisár a Rastafari Messiah

Haile Selassie Životopis: Etiópsky cisár a Rastafari Messiah

Rozloženie tarotových kariet s rómskym rozložením

Rozloženie tarotových kariet s rómskym rozložením

8 kresťanských environmentálnych organizácií

8 kresťanských environmentálnych organizácií